Partnerships

Shifrut LaB

eshifrut@tauex.tau.ac.il

Tel Aviv Sourasky Medical Center

Weizmann st. 6,

Tel Aviv, Israel